കഥാപ്രസംഗം രചന, അവതരണം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി കെ ഡി മുഴപ്പിലങ്ങാട്‌
ഈ പുസ്തകം കഥാകൃത്തുക്കൾക്കും സ്റ്റേജ് പെർഫോമർമാർക്കും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
₹160.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9389410860
1st
128
2020
Study
Art Study
MALAYALAM
കഥാപ്രസംഗ കലയുടെ താത്വികവും പ്രായോഗികവുമായ മേഖലകളെ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍വിശകലനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. കഥാപ്രസംഗം എഴുതുന്നവര്‍ക്കും വേദിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കും അവശ്യം വേണ്ടുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കഥാപ്രസംഗം രചന, അവതരണം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്