അമേരിക്ക ഋതുഭേദങ്ങളുടെ നാട്‌

അമേരിക്ക ഋതുഭേദങ്ങളുടെ നാട്‌

കാട് പറഞ്ഞ കഥകള്‍

കാട് പറഞ്ഞ കഥകള്‍

കഥകള്‍ ഉപന്യാസങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായനാര്‍
കേരളീയസമൂഹത്തിന്റെയും മലയാളഭാഷയുടെയും ആധുനികീകരണത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായനാരുടെ ചെറുകഥകളും ഉപന്യാസങ്ങളും ( Scroll Down For more Books )
₹260.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131044
1st
-
2023
Stories/Study
-
Malayalam
കേരളീയസമൂഹത്തിന്റെയും മലയാളഭാഷയുടെയും ആധുനികീകരണത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായനാരുടെ ചെറുകഥകളും ഉപന്യാസങ്ങളും
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കഥകള്‍ ഉപന്യാസങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!