തത്വചിന്തയുടെ ആമുഖം

തത്വചിന്തയുടെ ആമുഖം

മാർക്സ് മുതൽ നെഗ്രി വരെ

മാർക്സ് മുതൽ നെഗ്രി വരെ

കടമ്മനിട്ട കവിയും കവിതയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി കെ പോക്കർ
കടമ്മനിട്ടയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെയും ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളുടെയും സമാഹാരം. എഡിറ്റര്‍ ഡോ. പി കെ പോക്കര്‍
₹290.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201587
2nd
232
2022
Literary Studies
-
MALAYALAM
കടമ്മനിട്ടയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെയും ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളുടെയും സമാഹാരം. എഡിറ്റര്‍ ഡോ. പി കെ പോക്കര്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കടമ്മനിട്ട കവിയും കവിതയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!