ജ്യോതിര്‍മയിയുടെ കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ പി ജ്യോതിര്‍മയി
സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളും പുതിയ കാലത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കഥകൾ.
സാധാരണ വില ₹150.00 പ്രത്യേക വില ₹135.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364661
Ist
160
2017
-
-
MALAYALAM
സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ സംഘര്‍ഷങ്ങളും പുതിയകാലത്തിന്റെ മിടിപ്പുകളും ഈ കഥകളില്‍ കണ്ടെത്താം. എ പി ജ്യോതിര്‍മയിയുടെ ശ്രദ്ധേയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജ്യോതിര്‍മയിയുടെ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്