ജക്കരന്ത

ജക്കരന്ത

പൊന്ത്

പൊന്ത്

ജിന്ന

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം കെ ഗംഗാധരന്‍
ഒരുകാലത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാ ദാതാവായിരുന്ന വിറ്ററൻ എം എ ജിന്നാലിന്റെ സംഘട്ടന ജീവിതം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ കഥാപാത്രം
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364272
Ist
136
2017
-
-
MALAYALAM
സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രത്തിലെ സവിശേഷനാമമാണ് മുഹമ്മ ദാലിജിന്നയുടേത്. അദ്ദേഹ ത്തിന്റെ സംഘര്‍ഷഭരിതമായ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്‌കരി ക്കുന്ന നോവല്‍. ഇന്ത്യാ വിഭ ജനത്തിന്റെ ആരുമറിയാത്ത അണിയറക്കഥകളിലേക്കും ഈ നോവല്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചരിത്രവും ഭാവനയും ഇട കലര്‍ന്ന ഒരു ആഖ്യാനശൈ ലിയിലാണ് ഈ കൃതി രചി ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജിന്ന
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്