അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം

അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം

പ്രപഞ്ചം കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോള്‍

പ്രപഞ്ചം കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോള്‍

ജീവൻറെ സമവാക്യങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സാബു ജോസ്‌
ഭൂമിക്കപ്പുറം ജീവനുണ്ടോ എന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെയും കണ്ടെത്തലുകളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. അന്യഗ്രഹവേട്ടയുടെ ചരിത്രവും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതികളും ഈ പുസ്തകം വിശദമാക്കുന്നു.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112835
4th
144
2018
Science
-
MALAYALAM
ഭൂമിക്കപ്പുറം ജീവനുണ്ടോ എന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെയും കണ്ടെത്തലുകളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. അന്യഗ്രഹവേട്ടയുടെ ചരിത്രവും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതികളും ഈ പുസ്തകം വിശദമാക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജീവൻറെ സമവാക്യങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!