പേടിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്‍

പേടിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്‍

കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന  ഒരു ഉത്സവം

കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഒരു ഉത്സവം

ജെയിന്‍ ഐര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഷാര്‍ലെറ്റ് ബ്രോണ്ടി
ജെയിന്‍ ഐര്‍ അവളുടെ കുട്ടിക്കാലവും തോണ്‍ഫീല്‍ഡ് ഹാളില്‍ ഗവേണസ്സായി എത്തപ്പെടുന്നതും അവിടെ വച്ച് റോച്ചസ്റ്ററുമായി രൂപപ്പെടുന്ന മൗനാനുരാഗവുമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.
സാധാരണ വില ₹710.00 പ്രത്യേക വില ₹605.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301263
1st
584
2021
World-Classic
P Sarathchandran
MALAYALAM
ഷാര്‍ലെറ്റ് ബ്രോണ്ടിയുടെ വിഖ്യാത നോവലിന്റെ പരിഭാഷ. ജെയിന്‍ ഐര്‍ സ്വന്തം കഥ പറയുകയാണതില്‍. അവളുടെ കുട്ടിക്കാലവും തോണ്‍ഫീല്‍ഡ് ഹാളില്‍ ഗവേണസ്സായി എത്തപ്പെടുന്നതും അവിടെ വച്ച് റോച്ചസ്റ്ററുമായി രൂപപ്പെടുന്ന മൗനാനുരാഗവുമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം. നിഗൂഢമായ മാനസികാവസ്ഥകളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന മികച്ച കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജെയിന്‍ ഐര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്