കെ എന്‍ പണിക്കര്‍ ചരിത്രമെന്ന പോര്‍ക്കളം

കെ എന്‍ പണിക്കര്‍ ചരിത്രമെന്ന പോര്‍ക്കളം

കേരള  ചരിത്രം  മാർക്സിസ്റ്റ്  വീക്ഷണത്തിൽ

കേരള ചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ

ജനങ്ങളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജൂലിയന്‍ ബോര്‍ച്വാര്‍ഡ്റ്റ് , പി ജെ ബേബി
₹300.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903412
Ist
-
2014
-
-
Malayalam
Julian Borchardt Translation: P J Baby
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജനങ്ങളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്