ഒരു മന:ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ  അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍

ഒരു മന:ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍

ഇസ്ലാമും രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എന്‍ എം മുഹമ്മദലി
ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ ഭൂമികയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ വികാസത്തെയും വളര്‍ച്ചയെയും ദാര്‍ശനികമായും മനഃശാസ്ത്രപരമായും ആഴത്തില്‍ അപഗ്രഥിച്ച്, സമകാലിക ലോകരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീര്‍ണമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വായനക്കാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത രചന. ചരിത്രത്തിന്റെയും മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ ഒരന്വേഷണം
സാധാരണ വില ₹400.00 പ്രത്യേക വില ₹360.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788192159706
2nd
432
2018
POLITICAL STUDY
-
MALAYALAM
ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ ഭൂമികയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ വികാസത്തെയും വളര്‍ച്ചയെയും ദാര്‍ശനികമായും മനഃശാസ്ത്രപരമായും ആഴത്തില്‍ അപഗ്രഥിച്ച്, സമകാലിക ലോകരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീര്‍ണമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വായനക്കാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത രചന. ചരിത്രത്തിന്റെയും മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ ഒരന്വേഷണം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇസ്ലാമും രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്