ഇന്നലെയുടെ സുവിശേഷങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് റോയി മാത്യു
പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരചരിത്രത്തിന് ഉജ്വല മായ ഒരു താളു കൂടി. പുന്നപ് മുതൽ വയലാർ മേനാശ്ശേരി വരെ യുള്ള വിപ്ലവമണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊ ണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മഹത്തായ കൃതി ചരിത്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട്.
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432356
1st
161
2013
Study
-
Malayalam
പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരചരിത്രത്തിന് ഉജ്വല മായ ഒരു താളു കൂടി. പുന്നപ് മുതൽ വയലാർ മേനാശ്ശേരി വരെ യുള്ള വിപ്ലവമണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊ ണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മഹത്തായ കൃതി ചരിത്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്നലെയുടെ സുവിശേഷങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!