വിദ്യാര്‍ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

വിദ്യാര്‍ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

പറങ്ങോടീപരിണയം

പറങ്ങോടീപരിണയം

ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പടിഞ്ഞാറേ കോവിലകത്ത് അമ്മൻ രാജ
ആധുനിക അറിവുകളും നവോത്ഥാനവും രൂപപ്പെടുത്തിയ സ്വത്വാവബോധത്തെയും സ്വത്വസംഘര്‍ഷങ്ങളെയും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ഈ നോവല്‍ ദേശത്തെയും ഭാഷയെയും കുറിച്ചുള്ള ബോധ നിര്‍മിതിയുടെ അടയാളങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.
₹95.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808663
3rd
104
2017
Novelpazhama Series
MALAYALAM
ആധുനിക അറിവുകളും നവോത്ഥാനവും രൂപപ്പെടുത്തിയ സ്വത്വാവബോധത്തെയും സ്വത്വസംഘര്‍ഷങ്ങളെയും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ഈ നോവല്‍ ദേശത്തെയും ഭാഷയെയും കുറിച്ചുള്ള ബോധ നിര്‍മിതിയുടെ അടയാളങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്