കേരള  ചരിത്രം  മാർക്സിസ്റ്റ്  വീക്ഷണത്തിൽ

കേരള ചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ

കാഴ്ചവട്ടം

കാഴ്ചവട്ടം

ഇന്ത്യയിലെ നദികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ചേപ്പാട് ഭാസ്‌കരന്‍ നായര്‍
സാധാരണ വില ₹240.00 പ്രത്യേക വില ₹216.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126204168
2nd
-
2022
-
-
Malayalam
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യയിലെ നദികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്