ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ സമൂഹം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സുധ സുന്ദരരാമന്‍
ചരിത്രാതീതകാലം മുതല്‍ നവസാങ്കേതിക കാലഘട്ടത്തില്‍ വരെ സ്ത്രീസമൂഹം നേരിട്ടതും നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വെല്ലുവിളികളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഫാസിസ്റ്റു ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളെക്കൂടി വിമര്‍ശന വിധേയമാക്കുന്നു.
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410402
1st
80
2022
-
N. Sukanya
MALAYALAM
ചരിത്രാതീതകാലം മുതല്‍ നവസാങ്കേതിക കാലഘട്ടത്തില്‍ വരെ സ്ത്രീസമൂഹം നേരിട്ടതും നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വെല്ലുവിളികളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഫാസിസ്റ്റു ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളെക്കൂടി വിമര്‍ശന വിധേയമാക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ സമൂഹം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്