ഇന്ത്യന്‍ നിരീശ്വരവാദം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ദേബി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായ
സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം ഭാരതീയ ദാര്‍ശനിക പൈതൃകത്തിനായുള്ള സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്താല്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം. ഇന്ത്യന്‍ ദാര്‍ശനിക ചിന്തകളിലെ തമസ്‌കരിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രവണതകളെ ശരിക്കും കണ്ടെത്തുകയും അവയെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൃതി. ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മാര്‍ക്‌സിയന്‍ ദാര്‍ശനികന്‍ ദേബി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായയുടെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്.
₹350.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155279
5th
312
2013
Philosophy
പി ആര്‍ വര്‍മ്മ
MALAYALAM
സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം ഭാരതീയ ദാര്‍ശനിക പൈതൃകത്തിനായുള്ള സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്താല്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം. ഇന്ത്യന്‍ ദാര്‍ശനിക ചിന്തകളിലെ തമസ്‌കരിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രവണതകളെ ശരിക്കും കണ്ടെത്തുകയും അവയെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൃതി. ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മാര്‍ക്‌സിയന്‍ ദാര്‍ശനികന്‍ ദേബി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായയുടെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യന്‍ നിരീശ്വരവാദം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!