1957ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

1957ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ടിയുടെ ചരിത്രം ഭാഗം 2 [ 1940-1952 ]

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ടിയുടെ ചരിത്രം ഭാഗം 2 [ 1940-1952 ]

ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ കെ ജി
കൊളോണിയലിസത്തിനും ജന്മി-നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമെതിരെ ഉജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങള്‍ നടത്തി ഉയര്‍ന്നുവന്ന ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലഘുചരിത്രം.
₹35.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126207404
4th
56
2018
-
MALAYALAM
കൊളോണിയലിസത്തിനും ജന്മി-നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമെതിരെ ഉജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങള്‍ നടത്തി ഉയര്‍ന്നുവന്ന ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലഘുചരിത്രം. മറാഠാ കാര്‍ഷിക ലഹള, തെലങ്കാനാ സമരം, തേഭാഗാ സമരം, മലബാര്‍ കലാപം തുടങ്ങിയ ഐതിഹാസിക സംഭവങ്ങളുടെ ചരിത്രം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!