പാര്‍ട്ടി പരിപാടിയെപ്പറ്റി

പാര്‍ട്ടി പരിപാടിയെപ്പറ്റി

ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു രൂപരേഖ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഹര്‍കിഷന്‍സിങ് സുര്‍ജീത്‌
ഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഉജ്വല വ്യക്തിത്വമായ ഹര്‍കിഷന്‍സിങ് സുര്‍ജീത്തിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവേശഭരിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ജാലകം തുറക്കുന്നു.
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126207497
3rd
184
2021
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഉജ്വല വ്യക്തിത്വമായ ഹര്‍കിഷന്‍സിങ് സുര്‍ജീത്തിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവേശഭരിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ജാലകം തുറക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു രൂപരേഖ.
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്