ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 100 വർഷങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിജയകൃഷ്ണൻ
ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ചരിത്രവും നാഴികക്കല്ലുകളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹300.00 പ്രത്യേക വില ₹270.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432448
Second Impression
240
2022
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ചരിത്രവും നാഴികക്കല്ലുകളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 100 വർഷങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്