മറക്കാനാവാത്ത മലയാള സിനിമകള്‍

മറക്കാനാവാത്ത മലയാള സിനിമകള്‍

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 100 വർഷങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിജയകൃഷ്ണൻ
ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ചരിത്രവും നാഴികക്കല്ലുകളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.
₹300.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432448
Second Impression
240
2022
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ചരിത്രവും നാഴികക്കല്ലുകളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 100 വർഷങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!