ദേശം പൗരത്വം സിനിമ

ദേശം പൗരത്വം സിനിമ

സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

ഇന്ത്യൻ സിനിമ 101 വർഷങ്ങൾ 101 ചിത്രങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിജയകൃഷ്ണൻ, വി കെ ജോസഫ്‌
₹660.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112460
-
-
-
Cinema
-
MALAYALAM
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യൻ സിനിമ 101 വർഷങ്ങൾ 101 ചിത്രങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!