കേരളം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കാല്‍നൂറ്റാണ്ട്‌

കേരളം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കാല്‍നൂറ്റാണ്ട്‌

ഭരണഘടനയെ അറിയാന്‍

ഭരണഘടനയെ അറിയാന്‍

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ദര്‍ശനവും പ്രയോഗവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ സുഹൃത് കുമാര്‍
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ച പണ്ഡിതർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സംവാദം
₹120.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789390301355
1st
96
2021
-
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെപ്പറ്റി ആഴത്തില്‍ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സംവാദം ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ അടുത്തറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാളിനും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ദര്‍ശനവും പ്രയോഗവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!