തണുത്ത മണമുള്ള വെളുത്ത കാപ്പിപ്പൂക്കള്‍

തണുത്ത മണമുള്ള വെളുത്ത കാപ്പിപ്പൂക്കള്‍

കാലം പെറ്റ കണ്ണുകള്‍

കാലം പെറ്റ കണ്ണുകള്‍

ഇന്ത്യ യാത്രയും വിചാരവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. അലക്‌സ് ജോർജ്
സ്ഥലങ്ങളെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രാവിവരണം.
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364128
Ist
96
2017
-
-
MALAYALAM
ഓരോ ദേശത്തെയും അവിടത്തെ ജനങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന യാത്രാ പുസ്തകം. ഓരോ നാടിന്റെ സംസ്‌കാരത്തിലൂടെയും ചരിത്രത്തിലൂടെയും നടത്തുന്ന യാത്രകളാണ് ഈ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യ യാത്രയും വിചാരവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്