ഹക്കിള്‍ബെറി ഫിന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മാര്‍ക് ട്വയ്ന്‍
മാര്‍ക് ട്വയ്‌നിന്റെ പ്രധാന കൃതികളില്‍ ഒന്നാണ് ഹക്കിള്‍ബെറി ഫിന്‍. നിരവധി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വിധേയമായ ഈ കൃതി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
₹200.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364418
2nd
144
2021
World-Classic
R Jayaram
MALAYALAM
RE-PRINT PROCESS..... മാര്‍ക് ട്വയ്‌നിന്റെ പ്രധാന കൃതികളില്‍ ഒന്നാണ് ഹക്കിള്‍ബെറി ഫിന്‍. നിരവധി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വിധേയമായ ഈ കൃതി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഹക്കിള്‍ബെറി ഫിന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്