മലയാളം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ്
നിഘണ്ടു

മലയാളം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

നിയമനിഘണ്ടു

നിയമനിഘണ്ടു

ഹൈസ്‌കൂള്‍ സചിത്ര ദ്വിഭാഷാ ഗണിത നിഘണ്ടു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി കെ കൊച്ചുനാരായണന്‍
ഹൈസ്കൂൾ ഇല്ലസ്‌ട്രേറ്റഡ് ദ്വിഭാഷാ ഗണിത നിഘണ്ടു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രം എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള മികച്ച പുസ്തകമാണ്.
₹320.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485548
1st
240
2019
-
-
MALAYALAM
ഗണിതം ലളിതമായി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികള്‍ പലരും തേടാറുണ്ട്. ഗണിതം സങ്കീര്‍ണ്ണമാണ് എന്ന പൊതു ബോധം നിലനില്ക്കുന്നതാണ് അതിനു കാരണം. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനായാസമായി ഗണിതം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഗ്രന്ഥമാണ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ സചിത്ര ദ്വിഭാഷാ ഗണിത നിഘണ്ടു. ടി കെ കൊച്ചുനാരായണന്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ അമൂല്യഗ്രന്ഥം അഭിമാനപൂര്‍വ്വം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഹൈസ്‌കൂള്‍ സചിത്ര ദ്വിഭാഷാ ഗണിത നിഘണ്ടു
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്