ഹെയ്ദി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോഹന്ന സ്‌പൈറി
സ്വിസ് എഴുത്തുകാരിയായ ജോഹന്ന സ്‌പൈറിയുടെ വിഖ്യാത നോവലായ ഹെയ്ദിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. ഹെയ്ദിയെന്ന അനാഥ ബാലികയുടെയും കൂട്ടൂകാരി ക്ലാരയുടെയും ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. ആല്‍പ്‌സ് പര്‍വ്വതനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള രസകരമായ നോവല്‍.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301140
1st
160
2021
World Classic
P P K Pothuval
MALAYALAM
സ്വിസ് എഴുത്തുകാരിയായ ജോഹന്ന സ്‌പൈറിയുടെ വിഖ്യാത നോവലായ ഹെയ്ദിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. ഹെയ്ദിയെന്ന അനാഥ ബാലികയുടെയും കൂട്ടൂകാരി ക്ലാരയുടെയും ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. ആല്‍പ്‌സ് പര്‍വ്വതനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള രസകരമായ നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഹെയ്ദി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്