ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം

മതവിശ്വാസവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

മതവിശ്വാസവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

ഹല്ല ബോൽ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സുധൻവ ദേശ്പാണ്ഡെ
സഫ്ദറിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനു മുപ്പതുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം സുധന്‍വ ദേശ്പാണ്ഡെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവിന്റെ ജീവചരിത്രം രചിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ സമീപ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വായിക്കപ്പെട്ട ജീവചരിത്രമാണ് ഹല്ലാ ബോല്‍. ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും കന്നടയിലും തമിഴിലും പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ' ഹല്ല ബോല്‍ ' മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി ചിന്തപബ്ലിഷേഴ്‌സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
₹320.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789393468192
1st
256
2022
Politics
Pramod Payyanur
MALAYALAM
സഫ്ദറിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനു മുപ്പതുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം സുധന്‍വ ദേശ്പാണ്ഡെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവിന്റെ ജീവചരിത്രം രചിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ സമീപ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വായിക്കപ്പെട്ട ജീവചരിത്രമാണ് ഹല്ലാ ബോല്‍. ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും കന്നടയിലും തമിഴിലും പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ' ഹല്ല ബോല്‍ ' മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി ചിന്തപബ്ലിഷേഴ്‌സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഹല്ല ബോൽ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!