മാര്‍ക്‌സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും

മാര്‍ക്‌സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും

ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വാദ്വീനം ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ

ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വാദ്വീനം ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ

ഗറില്ലാ യുദ്ധം ചെ ഗുവേര

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര
അവികസിത അമേരിക്കയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വിപ്ലവകാരിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തി ഗറില്ലാ യുദ്ധത്തിന്റെ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ
₹120.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126203642
5th
128
2017
-
G Balamohan Thampy
MALAYALAM
അവികസിത അമേരിക്കയിലെ നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളില്‍ വിപ്ലവാവേശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റുയര്‍ത്തിയ ഗറില്ലാ പോരാട്ടങ്ങളുടെ അനുഭവപാഠങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗറില്ലാ യുദ്ധം ചെ ഗുവേര
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്