ആമയും മുയലും കഥ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കരുത്

ആമയും മുയലും കഥ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കരുത്

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത്തില്‍  കണക്കു ചെയ്യാം

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത്തില്‍ കണക്കു ചെയ്യാം

ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യമാല

ഐതിഹ്യങ്ങളിലൂടെ അനശ്വരരായിത്തീര്‍ന്ന പ്രണയികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍. ജാസന്‍, പെഴ്‌സ്യൂസ്, തിസ്യൂസ്, ഹെര്‍ക്ക്യുലീസ് തുടങ്ങിയ വീരനായകരുടെ കഥകള്‍. - ട്രോജന്‍ യുദ്ധം, ഒഡീസിയസിന്റെയും ഈനിയസിന്റെയും സാഹസിക സഞ്ചാരങ്ങള്‍. ഈഡിപ്‌സ്, ആന്റിഗണി, ഓറെസ്റ്റിസ്, ഇലക്ട്ര, അഗ്മെമ്‌നന്‍, ക്ലിറ്റം നിസ്ട്ര തുടങ്ങിയ ദുരന്തനായകന്മാരെയും നായികമാരെയുംകുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍. കൈമെറ, സ്ഫിങ്‌സ്, മിനോടോര്‍, സെന്റേര്‍, സികോപ് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യമൃഗ സങ്കരങ്ങള്‍ - ഒറ്റക്കണ്ണന്‍ രാക്ഷസന്മാര്‍, മന്ത്രവാദികള്‍, മായാമോഹിനികള്‍, വനദേവതകള്‍, സാഗര കന്യകമാര്‍. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും വിധികര്‍ത്താക്കളായി ഒളിമ്പ്യസ് മലയിലെ ദൈവങ്ങള്‍... രസകരമായ വായനക്കൊപ്പം സാഹിത്യാസ്വാദകര്‍ക്കും സാഹിത്യവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹540.00 പ്രത്യേക വില ₹459.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131303
1st
408
2023
Epic
-
Malayalam
ഐതിഹ്യങ്ങളിലൂടെ അനശ്വരരായിത്തീര്‍ന്ന പ്രണയികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍. ജാസന്‍, പെഴ്‌സ്യൂസ്, തിസ്യൂസ്, ഹെര്‍ക്ക്യുലീസ് തുടങ്ങിയ വീരനായകരുടെ കഥകള്‍. - ട്രോജന്‍ യുദ്ധം, ഒഡീസിയസിന്റെയും ഈനിയസിന്റെയും സാഹസിക സഞ്ചാരങ്ങള്‍. ഈഡിപ്‌സ്, ആന്റിഗണി, ഓറെസ്റ്റിസ്, ഇലക്ട്ര, അഗ്മെമ്‌നന്‍, ക്ലിറ്റം നിസ്ട്ര തുടങ്ങിയ ദുരന്തനായകന്മാരെയും നായികമാരെയുംകുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍. കൈമെറ, സ്ഫിങ്‌സ്, മിനോടോര്‍, സെന്റേര്‍, സികോപ് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യമൃഗ സങ്കരങ്ങള്‍ - ഒറ്റക്കണ്ണന്‍ രാക്ഷസന്മാര്‍, മന്ത്രവാദികള്‍, മായാമോഹിനികള്‍, വനദേവതകള്‍, സാഗര കന്യകമാര്‍. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും വിധികര്‍ത്താക്കളായി ഒളിമ്പ്യസ് മലയിലെ ദൈവങ്ങള്‍... രസകരമായ വായനക്കൊപ്പം സാഹിത്യാസ്വാദകര്‍ക്കും സാഹിത്യവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യമാല
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!