ഗൗരി ലങ്കേഷ് ജീവിതം പോരാട്ടം രക്തസാക്ഷിത്വം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ആര്‍ കിഷോര്‍
ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയുംകുറിച്ച് കെ ആര്‍ കിഷോര്‍ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഗൗരിലങ്കേഷ് ജീവിതം പോരാട്ടം രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന ഈ പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637956
3rd
96
2021
-
-
MALAYALAM
ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയുംകുറിച്ച് കെ ആര്‍ കിഷോര്‍ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഗൗരിലങ്കേഷ് ജീവിതം പോരാട്ടം രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന ഈ പുസ്തകം. അതിനു പുറമെ കൊലപാതകത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി എഴുത്തുകാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും സംക്ഷിപ്ത കുറിപ്പുകളും പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു: ഗൗരി ലങ്കേഷ് ജീവിതം പോരാട്ടം രക്തസാക്ഷിത്വം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്