പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ഫഡോ സംഗീതത്തിന്റെ നാട്‌

പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ഫഡോ സംഗീതത്തിന്റെ നാട്‌

Dhaka Express Malayalam Travelogue Book

ധാക്ക എക്‌സ്പ്രസ് അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ വന്ന വഴിയിലൂടെ

ഗോതമ്പ് മണക്കുന്ന പഞ്ചാബി ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. വള്ളിക്കാവ് മോഹന്‍ദാസ്‌
പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭൂമികയാണ് പഞ്ചാബ്. ഗുരു നാനാക്ക് മുതല്‍ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിങ് വരെയുള്ള ഗുരുപരമ്പരയാല്‍ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തര ഭാരതത്തിലെ ഒരു സവിശേഷ വിഭാഗമാണ് സിഖുകാര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കായികശേഷികൊണ്ടും അദ്ധ്വാനത്വരകൊണ്ടും ആത്മാഭിമാനംകൊണ്ടും പോരാട്ടവീര്യംകൊണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സിഖ് ജനതയുടെ സഹനത്തിന്റെ യും സമരത്തിന്റെയും സ്മരണകളുറങ്ങുന്ന പഞ്ചാബിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണീ പുസ്തകം. പഞ്ചാബിന്റെ ചരിത്രനാള്‍വഴികള്‍ ഒരു യാത്രികന്റെ ചോരാത്ത ജിജ്ഞാസയോടെ ഡോ. വള്ളിക്കാവ് മോഹന്‍ദാസ് ഇവിടെ കോറിയിടുന്നു.
₹240.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301225
1st
192
2022
Travelogue
-
MALAYALAM
പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭൂമികയാണ് പഞ്ചാബ്. ഗുരു നാനാക്ക് മുതല്‍ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിങ് വരെയുള്ള ഗുരുപരമ്പരയാല്‍ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തര ഭാരതത്തിലെ ഒരു സവിശേഷ വിഭാഗമാണ് സിഖുകാര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കായികശേഷികൊണ്ടും അദ്ധ്വാനത്വരകൊണ്ടും ആത്മാഭിമാനംകൊണ്ടും പോരാട്ടവീര്യംകൊണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സിഖ് ജനതയുടെ സഹനത്തിന്റെ യും സമരത്തിന്റെയും സ്മരണകളുറങ്ങുന്ന പഞ്ചാബിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണീ പുസ്തകം. പഞ്ചാബിന്റെ ചരിത്രനാള്‍വഴികള്‍ ഒരു യാത്രികന്റെ ചോരാത്ത ജിജ്ഞാസയോടെ ഡോ. വള്ളിക്കാവ് മോഹന്‍ദാസ് ഇവിടെ കോറിയിടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗോതമ്പ് മണക്കുന്ന പഞ്ചാബി ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!