ഏകാകികളുടെ ആള്‍ക്കൂട്ടം

ഏകാകികളുടെ ആള്‍ക്കൂട്ടം

തപാലിന്റെ കഥ  തപാല്‍ മുദ്രകളുടെയും

തപാലിന്റെ കഥ തപാല്‍ മുദ്രകളുടെയും

ജര്‍മ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫെഡറിക്കോ ഗാർസിയ ലോർക്ക, കിളിമാനൂര്‍ മധു
Delivered in 10 Days
സ്പാനിഷ് കവിയും നാടകകൃത്തുമായ ഗാര്‍സിയ ലോര്‍ക്കയുടെ വിഖ്യാത നാടകം. സ്പാനിഷ് ഭാഷയില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള മലയാള മൊഴിമാറ്റം.
₹70.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386637048
Ist
72
2017
DRAMA
-
MALAYALAM
സ്പാനിഷ് കവിയും നാടകകൃത്തുമായ ഗാര്‍സിയ ലോര്‍ക്കയുടെ വിഖ്യാത നാടകം. സ്പാനിഷ് ഭാഷയില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള മലയാള മൊഴിമാറ്റം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജര്‍മ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!