ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും

ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും

ഉപ്പുസമരം

ഉപ്പുസമരം

ഗാന്ധിയും മാര്‍ക്‌സും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് റ്റി എ രാജശേഖരന്‍
ഗാന്ധിസത്തിന്റെയും മാർക്സിസത്തിന്റെയും വീക്ഷണകോണിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം
₹75.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364869
Ist
80
2017
-
-
MALAYALAM
ഗാന്ധിസത്തിന്റെയും മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെയും വീക്ഷണകോണിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ സാമൂഹ്യ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ അടുത്തറിയാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗാന്ധിയും മാര്‍ക്‌സും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്