എ കെ ജിയുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍

എ കെ ജിയുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍

കേരളംമലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി

കേരളംമലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി

ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയദര്‍ശനം വൈരുധ്യാത്മകവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണില്‍ വിലയിരുത്തുന്ന ഇ എം എസ് കൃതി.
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203611
3rd
192
2018
Study
-
MALAYALAM
ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയദര്‍ശനം വൈരുധ്യാത്മകവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണില്‍ വിലയിരുത്തുന്ന ഇ എം എസ് കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്