വിദ്യാര്‍ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

വിദ്യാര്‍ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

Communist Movement in KeralaOrigins and  Growth

Communist Movement in KeralaOrigins and Growth

ഫ്രണ്ട്‌ലൈന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
പത്രപ്രവര്‍ത്തകനെന്നനിലയില്‍ ഇ എം എസ് ഫ്രണ്ട്‌ലൈനില്‍ എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങളുടെ പരിഭാഷ.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205837
1st
288
2010
-
രാഘവന്‍ വേങ്ങാട്‌
MALAYALAM
പത്രപ്രവര്‍ത്തകനെന്നനിലയില്‍ ഇ എം എസ് ഫ്രണ്ട്‌ലൈനില്‍ എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങളുടെ പരിഭാഷ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഫ്രണ്ട്‌ലൈന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്