മാർക്സിയൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും എം എസ് ദേവദാസും

മാർക്സിയൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും എം എസ് ദേവദാസും

irfan habeeb

ദേശീയ സമരത്തിലെ വഴിത്താരകൾ

ഫിദൽ കാസ്ട്രോ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജിനേഷ്‌കുമാർ എരമം
ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോ ചരിത്രത്തെ സമീപസ്ഥമാക്കിയ വിപ്ലവകാരി സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചാരക്കണ്ണുകള്‍ക്കുമുമ്പില്‍ പതറിപ്പോകാത്ത ധീരസഖാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും പോരാട്ടവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നാടകം
₹90.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789383903429
1st
92
2013
Drama
-
MALAYALAM
ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോ ചരിത്രത്തെ സമീപസ്ഥമാക്കിയ വിപ്ലവകാരി സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചാരക്കണ്ണുകള്‍ക്കുമുമ്പില്‍ പതറിപ്പോകാത്ത ധീരസഖാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും പോരാട്ടവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നാടകം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഫിദൽ കാസ്ട്രോ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്