എത്രയെത്ര ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ആർ രാജലക്ഷ്മി
ചൈനയിലെ വന്‍മതില്‍, വിലക്കപ്പെട്ട നഗരം താജ്മഹല്‍ മാച്ചുപിച്ചു, പോഗ് ചാവുകടല്‍ വിക്‌ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങി മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ 49 ലോകാത്ഭുതങ്ങളെ അടുത്തറിയുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ പഠന ഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445157
2nd
176
2021
Study
-
MALAYALAM
ചൈനയിലെ വന്‍മതില്‍, വിലക്കപ്പെട്ട നഗരം താജ്മഹല്‍ മാച്ചുപിച്ചു, പോഗ് ചാവുകടല്‍ വിക്‌ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങി മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ 49 ലോകാത്ഭുതങ്ങളെ അടുത്തറിയുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ പഠന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എത്രയെത്ര ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്