മനസ്സ് എന്ന ദൈവം

മനസ്സ് എന്ന ദൈവം

ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമോ?

ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമോ?

എറണാകുളം സൗത്ത്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് ആർ ലാൽ
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതകളെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന മികച്ച കഥകള്‍.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842373
1st
104
may 2018
Stories
-
MALAYALAM
ബഹിഷ്‌കൃതരായ മനുഷ്യരും അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും എസ് ആര്‍ ലാലിന്റെ കഥകളില്‍ ജീവന്‍ വയ്ക്കുന്നു. നാട്ടിടവഴികളിലൂടെ നടന്നുപോയ കഥകള്‍ നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതകളെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന മികച്ച കഥകള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എറണാകുളം സൗത്ത്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്