കൂമന്‍കണ്ണ്‌

കൂമന്‍കണ്ണ്‌

ചാവുനിലത്തിലെ പൂക്കള്‍

ചാവുനിലത്തിലെ പൂക്കള്‍

എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം ?

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ചിന്ത എഡിറ്റോറിയൽ ടീം
Delivered in 7-10 Days
2024 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുയർത്തുന്ന മൗലിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും ചാർട്ടുകളും ഗ്രാഫുകളും. നവമാധ്യമങ്ങൾ അടക്കിവാഴുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അനായാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനുതകുന്ന രീതിയിൽ തയാറാക്കിയ ഇൻഫോ ഗ്രാഫിക്സ് പുസ്തകം
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹171.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788197177187
1st
-
-
Politics
-
Malayalam
2024 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുയർത്തുന്ന മൗലിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും ചാർട്ടുകളും ഗ്രാഫുകളും. നവമാധ്യമങ്ങൾ അടക്കിവാഴുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അനായാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനുതകുന്ന രീതിയിൽ തയാറാക്കിയ ഇൻഫോ ഗ്രാഫിക്സ് പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം ?
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!