എന്താണ് ജനാധിപത്യം ഭാഗം-2

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി പി സത്യന്‍
പരമാധികാര സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍, ഉദാരജനാധിപത്യം, നവ-ഉദാരവാദം (ചലീഘശയലൃമഹശാെ), നിയമനിര്‍മാണസഭ, കോടതികള്‍, ബ്യൂറോക്രസി അഥവാ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണം, സാമൂഹ്യനീതി സങ്കല്‍പ്പങ്ങളും ജനാധിപത്യവും, ജനാധിപത്യവും സമഗ്രാധിപത്യ ഭരണരൂപങ്ങളും, മാര്‍ക്‌സിസവും ജനാധിപത്യവും.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432837
2nd
160
2022
VINJANAVARSHAM
-
MALAYALAM
പരമാധികാര സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍, ഉദാരജനാധിപത്യം, നവ-ഉദാരവാദം (ചലീഘശയലൃമഹശാെ), നിയമനിര്‍മാണസഭ, കോടതികള്‍, ബ്യൂറോക്രസി അഥവാ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണം, സാമൂഹ്യനീതി സങ്കല്‍പ്പങ്ങളും ജനാധിപത്യവും, ജനാധിപത്യവും സമഗ്രാധിപത്യ ഭരണരൂപങ്ങളും, മാര്‍ക്‌സിസവും ജനാധിപത്യവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എന്താണ് ജനാധിപത്യം ഭാഗം-2
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്