എന്താണ് ജനാധിപത്യം ഭാഗം-1

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി പി സത്യന്‍
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിര്‍വചനം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുന്നുപാധികള്‍ ജനാധിപത്യം രാഷ്ട്രീയ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ സോഷ്യലിസവും ജനാധിപത്യവും ജനാധിപത്യവും പൗരസമൂഹവും.
സാധാരണ വില ₹190.00 പ്രത്യേക വില ₹171.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432806
2nd
152
2022
VINJANAVARSHAM
-
MALAYALAM
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിര്‍വചനം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുന്നുപാധികള്‍ ജനാധിപത്യം രാഷ്ട്രീയ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ സോഷ്യലിസവും ജനാധിപത്യവും ജനാധിപത്യവും പൗരസമൂഹവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എന്താണ് ജനാധിപത്യം ഭാഗം-1
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്