ജനങ്ങളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

ജനങ്ങളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

കേരള  ചരിത്രം  മാർക്സിസ്റ്റ്  വീക്ഷണത്തിൽ

കേരള ചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ

എന്താണ് മാര്‍ക്‌സിസം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എമില്‍ ബേണ്‍സ്‌
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903368
17th
-
2021
-
-
Malayalam
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എന്താണ് മാര്‍ക്‌സിസം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്