ആദിശേഷന്‍

ആദിശേഷന്‍

എന്റെ പരദൈവങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് വി വേണുഗോപന്‍ നായര്‍
എസ് വി വേണുഗോപന്‍ നായരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ കഥകള്‍ കാലത്തിനു മായ്ക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങള്‍ നല്കുന്നവയാണ്.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842229
1st
152
2018
stories
-
MALAYALAM
എസ് വി വേണുഗോപന്‍ നായരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ കഥകള്‍ കാലത്തിനു മായ്ക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങള്‍ നല്കുന്നവയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എന്റെ പരദൈവങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്