എൻ്റെ ജീവിതകഥ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ കെ ജി
എ കെ ജി എന്ന മഹാനായ മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ ജീവിതകഥ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റ വസ്തുനിഷ്ഠവും സത്യസന്ധമായ കഥ. പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവന്‍.എ കെ ജി യുടെ ആത്മകഥ
സാധാരണ വില ₹520.00 പ്രത്യേക വില ₹499.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789382808367
Latest
-
-
-
autobiography
Malayalam
എ കെ ജി എന്ന മഹാനായ മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ ജീവിതകഥ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റ വസ്തുനിഷ്ഠവും സത്യസന്ധമായ കഥ. പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവന്‍.എ കെ ജി യുടെ ആത്മകഥ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എൻ്റെ ജീവിതകഥ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!