ഇ.എം.എസിൻറെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ

ഇ.എം.എസിൻറെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ

മാർക്സിസം ഒരു പാഠപുസ്തകം

മാർക്സിസം ഒരു പാഠപുസ്തകം

ഇ എം എസിൻറെ ഡയറി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
സാമ്പത്തികം, ചരിത്രം, ദര്‍ശനം, ജാതി, മതം, മതനിരപേക്ഷത എന്നിങ്ങനെ നാലു ഭാഗങ്ങളായി ദേശാഭിമാനി വാരികയില്‍ എഴുതിയ 'ഇ എം എസിന്റെ ഡയറി'യുടെ സമാഹാരം.
സാധാരണ വില ₹240.00 പ്രത്യേക വില ₹216.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018596
2nd
288
2015
-
MALAYALAM
സാമ്പത്തികം, ചരിത്രം, ദര്‍ശനം, ജാതി, മതം, മതനിരപേക്ഷത എന്നിങ്ങനെ നാലു ഭാഗങ്ങളായി ദേശാഭിമാനി വാരികയില്‍ എഴുതിയ 'ഇ എം എസിന്റെ ഡയറി'യുടെ സമാഹാരം. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്‌കാരിക സന്ദര്‍ഭങ്ങളോട് സംവദിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവയാണ് ഇതിലെ ലേഖനങ്ങള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇ എം എസിൻറെ ഡയറി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!