EMS SPECIAL COMBO

EMS SPECIAL COMBO

EMS COMBO PACK MARCH 17

EMS COMBO PACK MARCH 17

തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇ.എം.എസ് ( PRE-BOOKING OFFER )

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇ.എം.എസ് ( PRE-BOOKING OFFER ) 3 വോളിയങ്ങൾ 2500 പേജുകൾ... 1000ലധികം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും... 26 വർഷക്കാലം വായനക്കാരെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യോത്തര പംക്തി പുസ്തക രൂപത്തിൽ... മുഖവില ₹3800 പ്രീ ബുക്കിങ് ഓഫർ ₹2700 ഈ ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം...
സാധാരണ വില ₹3,800.00 പ്രത്യേക വില ₹2,700.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753235
-
-
-
-
-
MALAYALAM
Vol 1 ദർശനം മാർക്സിയൻ ദർശനം ഇന്ത്യൻ ദർശനം സാമൂഹികം ജാതി /മതം ലിംഗനീതി വർഗീയത സാഹിത്യം സംസ്കാരം സോഷ്യലിസം ഭരണകൂടം നിയമം വിദേശനയം പലവക Vol 2 രാഷ്ട്രീയം ദേശീയം അന്തർദേശീയം കേരളം സാമ്പത്തികം മാർക്സിയൻ സിദ്ധാന്തം Vol 3 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ദേശീയം സാർവ്വദേശീയം നക്സലിസം സംഘടന അടവും തന്ത്രവും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പാർട്ടി PRE BOOKING STARTED
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇ.എം.എസ് ( PRE-BOOKING OFFER )
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!