മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

ഇ എം എസിൻറെ ഡയറി

ഇ എം എസിൻറെ ഡയറി

ഇ.എം.എസിൻറെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ

രാഷ്ട്രീയം , സാഹിത്യം , സംസ്കാരം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചു ഇ എം എസ് പലപ്പോഴായി നടത്തിയ പ്രസംങ്ങളുടെ സമാഹരണം
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382328605
2nd
256
2017
-
Editor C Bhaskaran
MALAYALAM
രാഷ്ട്രീയം , സാഹിത്യം , സംസ്കാരം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചു ഇ എം എസ് പലപ്പോഴായി നടത്തിയ പ്രസംങ്ങളുടെ സമാഹരണം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇ.എം.എസിൻറെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്