ഉപ്പുസമരം

ഉപ്പുസമരം

ഇലയും പുകയിലയും നടന്നുതീര്‍ന്ന വഴികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ഒരു ബീഡിത്തൊഴിലാളിയായി ജീവിതമാരംഭിച്ച് പിന്നീട് സ്‌കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായി മാറിയ പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ജീവിതകഥ
സാധാരണ വില ₹260.00 പ്രത്യേക വില ₹234.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978 9393468147
1st
208
2021
Experience Life Memory
-
MALAYALAM
ഒരു ബീഡിത്തൊഴിലാളിയായി ജീവിതമാരംഭിച്ച് പിന്നീട് സ്‌കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായി മാറിയ പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ജീവിതകഥ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇലയും പുകയിലയും നടന്നുതീര്‍ന്ന വഴികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്