മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി

ഇ എം എസ് ഓര്‍മ്മപ്പുസ്തകം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണന്‍
അഭിവന്ദ്യ സഖാവേ അങ്ങില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇന്നത്തേക്കാള്‍ എത്രയോ ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നിരിക്കും. ലാല്‍ സലാം. -ഒ വി വിജയന്‍
സാധാരണ വില ₹150.00 പ്രത്യേക വില ₹135.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364982
1st
160
2017
-
MALAYALAM
അഭിവന്ദ്യ സഖാവേ അങ്ങില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇന്നത്തേക്കാള്‍ എത്രയോ ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നിരിക്കും. ലാല്‍ സലാം. -ഒ വി വിജയന്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇ എം എസ് ഓര്‍മ്മപ്പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!