പാറ്റേണുകളിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം

പാറ്റേണുകളിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം

ദുര്‍ഗ്ഗം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫ്രാന്‍സ് കാഫ്ക
ഫ്രാൻസ് കാഫ്കാസിന്റെ അവസാന നോവലായ ദ കാസിൽ വിവർത്തനം
₹350.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364654
Ist
264
2017
World-Classic
ഡോ. ബിറ്റര്‍ സി മുക്കോലയ്ക്കല്‍"
MALAYALAM
ഫ്രാന്‍സ് കാഫ്കയുടെ ദ കാസില്‍ എന്ന നോവലിന്റെ മലയാളമൊഴിമാറ്റം. കാഫ്കയുടെ അവസാന രചന.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദുര്‍ഗ്ഗം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്