ഡ്രാക്കുള

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ
വിശ്വ വിഖ്യാത ക്ലാസ്സിക് കൃതി ഡ്രാക്കുളയുടെ മലയാള പരിഭാഷ
സാധാരണ വില ₹590.00 പ്രത്യേക വില ₹531.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445126
2nd
448
2018
World-Classic
T A RAJASHEKHARAN
MALAYALAM
വിശ്വ വിഖ്യാത ക്ലാസ്സിക് കൃതി ഡ്രാക്കുളയുടെ മലയാള പരിഭാഷ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഡ്രാക്കുള
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!