കുട്ടികളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

കുട്ടികളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

ഇബ്‌നു ബത്തൂത്തയുടെ ലോകയാത്രകള്‍

ഇബ്‌നു ബത്തൂത്തയുടെ ലോകയാത്രകള്‍

ഡോക്ടര്‍ ജെകില്‍ മിസ്റ്റര്‍ ഹൈഡ് എന്നിവരുടെ അസാധാരണ കഥ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ആര്‍ എല്‍ സ്റ്റീവെന്‍സണ്‍
ഭീകരതയും ആള്‍മാറാട്ടവും കൊലപാതകവും കുറ്റവാസനയുമെല്ലാംകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ലഘു നോവലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പരിഭാഷ. ഭിന്നവ്യക്തിത്വം എന്ന അസാധാരണമായ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ആദ്യമായി വെളിച്ചം വീശിയ കൃതി.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131488
1st
96
2023
World Classic
P P K POTHUVAL
Malayalam
ഭീകരതയും ആള്‍മാറാട്ടവും കൊലപാതകവും കുറ്റവാസനയുമെല്ലാംകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ലഘു നോവലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പരിഭാഷ. ഭിന്നവ്യക്തിത്വം എന്ന അസാധാരണമായ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ആദ്യമായി വെളിച്ചം വീശിയ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഡോക്ടര്‍ ജെകില്‍ മിസ്റ്റര്‍ ഹൈഡ് എന്നിവരുടെ അസാധാരണ കഥ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്