ഞാന്‍ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം

ഞാന്‍ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം

ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി

ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി

ഡോക്ടര്‍ ഷിവാഗോ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബോറിസ് പാസ്റ്റര്‍നാക്‌
1905 ലെ റഷ്യന്‍ വിപ്ലവത്തിനും രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനുമിടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ ഡോ. ഷിവാഗോ എന്ന ഭിഷഗ്വരന്റെ സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ നോവല്‍.
സാധാരണ വില ₹720.00 പ്രത്യേക വില ₹648.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301614
1st
592
2022
World-Classic
Mini Menon
MALAYALAM
ബോറിസ് പാസ്റ്റര്‍നാക്കിന്റെ വിഖ്യാത കൃതിയായ ഡോ. ഷിവാഗോയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. 1905 ലെ റഷ്യന്‍ വിപ്ലവത്തിനും രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനുമിടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ ഡോ. ഷിവാഗോ എന്ന ഭിഷഗ്വരന്റെ സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഡോക്ടര്‍ ഷിവാഗോ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!